Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA wg. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jak Jeść Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 122, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Wszelkie pytania na temat ochrony danych osobowych należy kierować na adres: biuro@jakjesc.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) założenia Konta w Systemie Zamówień oraz korzystania z tego Systemu, zawarcia: transakcji sprzedaży oferowanych przez Jak Jeść Spółkę z o.o. produktów, umowy świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykonania w/w transakcji;

b) kontaktowych z Klientem;

c) marketingu bezpośredniego produktów oraz usług własnych, w tym reklamy, a także w celu marketingu na rzecz podmiotów lub osób trzecich, o ile Klient wyraził na to zgodę;

d) badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów, poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji Klienta związanych z prowadzoną działalnością przez Jak Jeść Sp. z o.o. ;

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

f) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania, a którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Administratora na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.

4. Podstawa prawna przetwarzania:

a) art. 6 ust. 1 pkt a/ RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 pkt c/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) art. 6 ust. 1 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

5. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności:

a) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora

b) realizacja wymagalnych roszczeń Administratora, w tym działań windykacyjnych w szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,

c) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

6. Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w oparciu o stosowne umowy o powierzeniu lub upoważnienia, w szczególności zaś podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy, w tym o obsługę informatyczną, księgową, prawną oraz logistyczną, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, instytucje zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelnościami, biura informacji gospodarczej.

7. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: podane w Kartotece Klienta oraz dane podane w ramach rejestracji Konta w Systemie Zamówień, w tym adres IP komputera Klienta. Przetwarzaniu podlegać mogą również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach przedsiębiorców, w tym w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania przez Administratora celów do których dane zostały udostępnione, w szczególności okres prowadzenia przez Administratora Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji umów, wskazanych w pkt 3, okres niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Administratora, w tym okres przedawnienia wzajemnych zobowiązań Administratora i osoby, której dane dotyczą, a także okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umów i transakcji, a także odmowa założenia Konta w Systemie Zamówień.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administratora może zastosować procesy automatyczne. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, przy czym profilowanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.