Regulamin

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny Jak Jeść Sp. z o.o. w serwisie JakJesc.pl

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu JakJesc.pl
  1. Warunki techniczne
  2. Warunki formalne
  3. Warunki ogólne
 4. Usługi świadczone nieodpłatnie w Serwisie JakJesc.pl
 5. Usługi świadczone odpłatnie i sprzedaż produktów przez Jak Jeść Sp. z o. o. w Serwisie JakJesc.pl
  1. Zakres świadczonych odpłatnie usług i sprzedawanych produktów
  2. Warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych odpłatnie i zakupu produktów
  3. Warunki świadczenia odpłatnych usług i sprzedaży produktów przez Jak Jeść Sp. z o. o.
  4. Abonament
 6. Polityka prywatności
 7. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl
 8. Reklamacje
 9. Postanowienia końcowe

I. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Jak Jeść Sp. z o.o. w Serwisie JakJesc.pl;
 • Jak Jeść Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 122 51-147 Wrocław, zarejestrowana we Wrocławiu, KRS 0000792360, NIP 895 220 74 22;
 • Biuro obsługi klienta jest do dyspozycji użytkownika pod adresem: zamowienie@jakjesc.pl lub telefonem: +48 504 566 955
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Jak Jeść Sp. z o.o. lub kupuje produkty Jak Jeść Sp. z o.o. w Serwisie JakJesc.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Jak Jeść Sp. z o.o. a Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 • Usługi Jak Jeść Sp. z o.o. – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie JakJesc.pl przez Jak Jeść Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 • Produkty Jak Jeść Sp. z o.o. – nazwa produktów sprzedawanych Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie JakJesc.pl przez Jak Jeść Sp. z o.o., stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
 • Serwis JakJesc.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.jakjesc.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której JakJesc.pl świadczy Użytkownikom Usługi Jak Jeść Sp. z o.o. i sprzedaje Produkty Jak Jeść Sp. z o. o.;
 • Abonament – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych odpłatnie lub za zakup Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. w wybranym okresie.

II. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin określa warunki i zasady:
  • korzystania z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych na rzecz Użytkowników, ;
  • sprzedaży Użytkownikom Usług i Produktów Jak Jeść Sp. z o. o.
 • Właścicielem i administratorem Serwisu JakJesc.pl jest Jak Jeść Sp. z o. o..
 • Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, stanowi integralną część Umowy i wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 • Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o. oraz wygląd i treść Serwisu JakJesc.pl, stanowią własność Jak Jeść Sp. z o. o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Jak Jeść Sp. z o. o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Jak Jeść Sp. z o. o. nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu JakJesc.pl, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Jak Jeść Sp. z o. o..
 • Jak Jeść Sp. z o. o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi Jak Jeść Sp. z o. o., korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Jak Jeść Sp. z o. o. a Użytkownikiem. JakJesc.pl zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie JakJesc.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 • Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu JakJesc.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność JakJesc.pl wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Jak Jeść Sp. z o. o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 • Publikowane przez Użytkowników w Serwisie JakJesc.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. JakJesc.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki korzystania z Serwisu JakJesc.pl

A. Warunki techniczne.

 1. Dla korzystania z Serwisu JakJesc.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 3.0 lub nowszej,
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  • dodanie adresów *@jakjesc.pl jako nadawców zaufanych.
 2. Korzystanie z Serwisu JakJesc.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, którym dysponuje Użytkownik, innych niż wskazany w ust. 1 powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega się, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu JakJesc.pl, za co odpowiedzialność Jak Jeść Sp. z o. o. jest wyłączona.

B. Warunki formalne.

 1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakup Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. oraz niektóre z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • posiadają konto w Serwisie JakJesc.pl,
  • zalogowali się do swojego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • opłacili zakup Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. lub poszczególne Usługi Jak Jeść Sp. z o. o., jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
 3. Konto w Serwisie JakJesc.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Jak Jeść Sp. z o. o. i korzystaniem z Usług Jak Jeść Sp. z o. o.

C. Warunki ogólne

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Jak Jeść Sp. z o. o. wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których JakJesc.pl ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usług Jak Jeść Sp. z o. o. oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie JakJesc.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie JakJesc.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie JakJesc.pl do używania osobom trzecim.
 4. Usługi Jak Jeść Sp. z o. o. świadczone przez JakJesc.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu JakJesc.pl i z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. oraz do zakupu Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z Serwisu JakJesc.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Jak Jeść Sp. z o. o. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
  • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi,
  • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
  • publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
  • publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
  • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Jak Jeść Sp. z o. o..
 7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług Jak Jeść Sp. z o. o. w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu JakJesc.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których JakJesc.pl przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług Jak Jeść Sp. z o.o. i Produktów Jak Jeść Sp. z o.o., prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i zakupem Produktów Jak Jeść Sp. z o. o..
 8. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
  • czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
  • blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie JakJesc.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 9. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których Użytkownik korzysta z Serwisu JakJesc.pl, nie obciążają Jak Jeść Sp. z o. o..

IV. Usługi świadczone nieodpłatnie w Serwisie JakJesc.pl

Usługami JakJesc.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Jak Jeść Sp. z o. o. nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Jak Jeść Sp. z o. o. w Serwisie JakJesc.pl z wyłączeniem usług wyraźnie oznaczonych jako świadczone odpłatnie. Jak Jeść Sp. z o. o., iż korzystanie z części Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może także wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie JakJesc.pl.
 

V. Usługi świadczone odpłatnie i sprzedaż produktów przez Jak Jeść Sp. z o. o. w Serwisie JakJesc.pl

A. Zakres świadczonych odpłatnie usług i sprzedawanych produktów

 1. Użytkownik korzystający z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych przez Jak Jeść Sp. z o. o. odpłatnie ma także dostęp do wszystkich Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługami Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonymi Użytkownikowi przez Jak Jeść Sp. z o. o. odpłatnie są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;
 3. Produkty Cateringu Dietetycznego Jak Jeść Sp. z o.o. są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 3, 4 lub 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej 1200, 1600, 2000, lub innych, oferowanych na wybrany okres.

B. Warunki korzystania z usług świadczonych odpłatnie i zakupu produktów

 1. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, iż korzystanie z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. świadczonych Użytkownikom odpłatnie i dokonywanie zakupu Produktów JakJesc.pl, wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie:
  • posiadania aktywnego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • ważnego w danym momencie Abonamentu na daną Usługę Jak Jeść Sp. z o. o. lub na Produkt Jak Jeść Sp. z o. o.; zasady funkcjonowania Abonamentu określa Rozdział V, pkt D,
 2. W celu skorzystania z odpłatnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o. lub dokonania zakupu Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. Użytkownik winien:
  • wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
  • zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie 7 niniejszego Rozdziału V.B,
  • wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.
 4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Jak Jeść Sp. z o. o., jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Jak Jeść Sp. z o. o. w Serwisie JakJesc.pl.[S1] ”.
 8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług JakJesc.pl lub Umowy sprzedaży Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.
 10. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 11. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie Usługi JakJesc.pl i sprzedaż Jak Jeść Sp. z o. o. ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika rozpoczęcie świadczenia tych usług przez Jak Jeść Sp. z o. o. następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a sprzedaż Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. stanowi sprzedaż artykułów spożywczych dostarczanych okresowo do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług i sprzedaży produktów przez Jak Jeść Sp. z o. o.

 1. Zamówienia na Usługi Jak Jeść Sp. z o. o. i zakup Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.jakjesc.pl. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na terenie Wrocławia.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym JakJesc.pl wcześniej poinformuje Użytkowników. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.
 3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z JakJesc.pl jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres zamowienie@jakjesc.pl lub telefonicznie lub przez SMS pod numer wskazanym w Serwisie JakJesc.pl.
 4. JakJesc.pl zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu Jak Jeść Sp. z o. o., do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. wybranych w procesie Zamówienia.
 5. Jak Jeść Sp. z o. o. dostarcza Użytkownikowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. JakJesc.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
  • złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów JakJesc.pl,
  • pozyskania od Użytkownika informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania Produktów JakJesc.pl,
  • braku uiszczenia zapłaty ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty JakJesc.pl przed rozpoczęciem dostaw,
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie JakJesc.pl, dla wybranego Produktu Jak Jeść Sp. z o. o., z uwzględnieniem wariantu Zamówienia (3, 4 lub 5 posiłków, na wybrany okres, wartości kalorycznej 1200, 1600, 2000 kcal lub innych) oraz do odbioru zamówionego Produktu Jak Jeść Sp. z o. o..
 8. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty Jak Jeść Sp. z o. o. poprzez dokonanie przelewu bankowego na rachunek Jak Jeść Sp. z o. o. nr 42 1090 2590 0000 0001 4281 9228, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie lub imię i nazwisko osoby zamawiającej. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty przed rozpoczęciem dostaw Jak Jeść Sp. z o. o. ma możliwość wstrzymania dostaw (Zamawiający może przesłać mailowo potwierdzenie dokonanego przelewu). Dopuszcza się płatność za pomocą systemu Przelewy24 lub innego, w przypadku, gdy Jak Jeść Sp. z o.o. umożliwia taką płatność w serwisie JakJesc.pl
 9. Anulowanie i zmiany terminu zamówień należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (w dniach i godzinach pracy biura, określonych na stronie internetowej http://www.jakjesc.pl/kontakt) telefonicznie na numer podany na stronie lub mailowo na adres zamowienie@jakjesc.pl.  Np. anulowanie zamówienia z piątku należy zgłosić najpóźniej w środę.
 10. Anulowanie zamówienia z poniedziałku możliwe jest do godziny 12:00 w piątek, telefonicznie na numer podany na stronie lub mailowo na adres zamowienie@jakjesc.pl.
 11. Jak Jeść Sp. z o. o., ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji anulowanego zamówienia, jednak nie później niż w okresie 30 dni od anulowanego zamówienia.
 12. Rezygnacja z zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwa. Jedynie możliwa jest zmiana diety, terminu oraz adresu dostawy.

D. Abonament

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o. lub zakupu Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę Jak Jeść Sp. z o. o. lub Produktu Jak Jeść Sp. z o. o..
 2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi Jak Jeść Sp. z o. o. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu Jak Jeść Sp. z o. o. w ramach zamówienia objętego Umową.
 3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
 4. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przelewem bankowym lub płatnością Przelewy24 / payU.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu Jak Jeść Sp. z o. o. lub odpłatnej Usługi Jak Jeść Sp. z o. o., jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
 7. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez Jak Jeść Sp. z o. o. reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
 8. Jak Jeść Sp. z o. o. informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

VI. Polityka prywatności.

 1. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Jak Jeść Sp. z o. o. pytań związanych z usługami Jak Jeść Sp. z o. o. i produktami Jak Jeść Sp. z o. o. oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu JakJesc.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. lub usług świadczonych zarówno przez Jak Jeść Sp. z o. o., jak i osoby trzecie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. lub zakup produktów Jak Jeść Sp. z o. o., a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy i do celów marketingowych.
 4. Jak Jeść Sp. z o. o. oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 5. Jak Jeść Sp. z o. o.  informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
  • możliwe jest korzystanie z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i zakup produktów Jak Jeść Sp. z o. o. przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
  • w Serwisie JakJesc.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i sprzedaż produktów Jak Jeść Sp. z o. o. do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług Jak Jeść Sp. z o. o..
 6. Jak Jeść Sp. z o. o. oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług JakJesc.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Jak Jeść Sp. z o. o. adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Jak Jeść Sp. z o. o..
 7. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
  • przekazywanie przez Jak Jeść Sp. z o. o. danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w ramach dopuszczalnych obowiązującym prawem, jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
  • otrzymywanie od Jak Jeść Sp. z o. o., współpracowników lub kontrahentów Jak Jeść Sp. z o. o., informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Jak Jeść Sp. z o. o. dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Jak Jeść Sp. z o. o. lub na zlecenie Jak Jeść Sp. z o. o. lub przy jej udziale,

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Jak Jeść Sp. z o. o. może zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług Jak Jeść Sp. z o. o., przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, JakJesc.pl może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych Usług Jak Jeść Sp. z o. o.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Jak Jeść Sp. z o. o. możliwości korzystania z danej Usługi Jak Jeść Sp. z o. o. zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej Usługi Jak Jeść Sp. z o. o. nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Jak Jeść Sp. z o. o. stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż JakJesc.pl może zablokować konto Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Jak Jeść Sp. z o. o. konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usług Jak Jeść Sp. z o. o., na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Jak Jeść Sp. z o. o. konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Jak Jeść Sp. z o. o., stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się w formie mailowe na adres zamowienie@jakjesc.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie JakJesc.pl. Jak Jeść Sp. z o. o. zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 2. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Jak Jeść Sp. z o. o. może usunąć konto Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
  • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • Użytkownik nie korzystał z Serwisu JakJesc.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie JakJesc.pl stanowi:
  • wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o.,
  • odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych Usług Jak Jeść Sp. z o. o. na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Jak Jeść Sp. z o. o. stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Jak Jeść Sp. z o. o. o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

VIII. Reklamacje.

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. lub zakupem Produktów Jak Jeść Sp. z o. o., jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
  • na adres siedziby JakJesc.pl, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA – JakJesc.pl”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: zamowienie@jakjesc.pl.
 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu, muszą być składane na adres siedziby Jak Jeść Sp. z o. o., w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA – JakJesc.pl”.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Jak Jeść Sp. z o. o. stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Jak Jeść Sp. z o. o..

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Jak Jeść Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu JakJesc.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Jak Jeść Sp. z o. o..
 2. Jak Jeść Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i sprzedaży produktów Jak Jeść Sp. z o. o.,
  • warunków korzystania z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i zakupu produktów Jak Jeść Sp. z o. o.,
  • funkcjonalności Serwisu JakJesc.pl,
  • obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie JakJesc.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z Usług Jak Jeść Sp. z o. o. i zakupem Produktów Jak Jeść Sp. z o. o. rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.